افتخارات


   


دستگاه بسته بندی افقی، دستگاه بسته بندی پیلوپک، دستگاه بسته بندی تک عددی، ماشین سازی پیروز، علیرضا ترابی